Beste deelnemers, donateurs en andere betrokkenen. Wij hebben ons altijd met veel passie en plezier ingezet voor Steungezin. Helaas is de website sinds januari 2023 niet langer actief en moeten wij nu concluderen dat Steungezin definitief is gestopt. Wij vinden dit ontzettend jammer en hadden jullie graag anders bericht. Voor vragen over garantie op een door ons besteld product zijn wij uitsluitend per e-mail nog bereikbaar via breda@steungezin.nl. De vrijwilligers van Steungezin.

Algemene Voorwaarden

INLEIDING 

1. Doelstelling Stichting

Stichting Steungezin.nl (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58765255), hierna te noemen: “de Stichting”, heeft als doel:

a. het bestrijden van de binnenlandse armoede door verschillende bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen door middel van het bieden van financiële hulp aan elkaar;

b. het bevorderen van de sociale saamhorigheid onder de Nederlandse bevolking;

c. het creëren van een (internet-)platform waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking elkaar ontmoeten.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het optreden als intermediair (uitsluitend via internet) tussen enerzijds huishoudens (particulieren) die onder de armoedegrens leven en financiële hulp vragen en anderzijds huishoudens (particulieren) die financiële steun aanbieden.

b. het faciliteren als intermediair van een internetsite waarop vragen naar en aanbieden van financiële hulp worden geregistreerd.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Website

De website die de Stichting op het internet onderhoudt, www.steungezin.nl (de Website), is bestemd voor Profielhouders en Donateurs. Profielhouders zijn tot de doelgroep behorende huishoudens (particulieren) die op zoek zijn naar financiële steun. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die via de Website Profielhouders financieel steunen of het voornemen hebben dit te doen.

De Website is een community site, waar bezoekers zich thuis moeten voelen vanwege het gemeenschappelijke doel dat zij nastreven. De Stichting is transparant en duidelijk en verwacht dat ook van de bezoekers en gebruikers van de Website. De Stichting biedt Profielhouders de mogelijkheid en vrijheid om via de Stichting rekeningen en facturen te plaatsen en bezoekers van de Website te bewegen hen financieel te steunen. Dit kan al vanaf 20 euro. De Stichting beoordeelt de rekeningen en facturen niet vooraf. 2

4. Algemene Voorwaarden

De Stichting hanteert met betrekking tot haar (internet)diensten aan het publiek algemene en gebruiksvoorwaarden (Algemene Voorwaarden). De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om inzicht te geven in de rechten en plichten die het gebruik van de Website en de diensten van de Stichting met zich meebrengen. Ook zijn de Algemene Voorwaarden bedoeld om indien nodig op te kunnen treden tegen hen die misbruik maken van het vertrouwen van de Stichting of de Stichting bedoeld of onbedoeld schade berokkenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Profielhouder en Donateur zelf om de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voor deze te accepteren. Door gebruik te maken van de Website, op welke manier dan ook, aanvaarden de Profielhouder en Donateur de gebondenheid aan de Algemene Voorwaarden.

De Stichting heeft het recht om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Veranderingen in de Algemene Voorwaarden zullen aan de Profielhouders en Donateurs via de Website kenbaar worden gemaakt. Indien het gebruik van de Website wordt voortzet na een aanpassing, wordt de aanpassing door de Profielhouder of Donateur geacht te zijn aanvaard.

5. Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring

De Stichting hanteert met betrekking tot de Website Gebruiksvoorwaarden en een Privacyverklaring. Bij het gebruiken van de Website verklaart de Profielhouder of Donateur de Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.


 

BEPALINGEN 

1. Definities 

Algemene Voorwaarden: de met betrekking tot de Website en te leveren Diensten door de Stichting gehanteerde algemene- en gebruiksvoorwaarden;

Bezoeker: iedere bezoeker van de Website die niet een Profielhouder of Gebruiker is;

Derdenrekening: de door de Stichting bij een Nederlandse bankinstelling aan te houden derdenrekening, waarop louter en alleen van Donateurs ontvangen en aan Profielhouders (door) te betalen Donaties worden geadministreerd;

Diensten: door de Stichting voor of ten behoeve van Profielhouders en Donateurs te leveren diensten;

Doelgroep: huishoudens (particulieren) die onder de armoedegrens leven;

Donateur: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website Profielhouders financieel steunt of het voornemen heeft dit te doen;

Donatie: een via de Website verlopen financiële gift van een Donateur aan de Stichting ter betaling van een door een Profielhouder op de Website ter donatie aangeboden Factuur of Wens;

Factuur: een door een in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven (rechts)persoon, gericht aan en op naam van de Profielhouder gestelde, in verband met rechtstreeks aan de Profielhouder geleverde goederen of diensten uitgereikte factuur, die tenminste de volgende gegevens bevat:

a. de volledige naam van de (rechts)persoon zoals ingeschreven in het handelsregister;

b. het nummer van inschrijving in het handelsregister;

c. het BTW nummer;

d. het bankrekeningnummer van de (rechts)persoon;

e. een omschrijving van de geleverde goederen of diensten;

f. de datum;

g. het factuurnummer.

Gebruikersaccount: een door de Profielhouder op de Website voor of ten behoeve van hem zelf aangemaakt gebruikersaccount;

Gebruiksvoorwaarden: de door de Stichting gestelde voorwaarden en gegeven aanwijzingen en adviezen aan Profielhouders met betrekking tot het gebruik van de Website;

Leverancier: de (rechts)persoon aan wie een door de Profielhouder op de Website ter donatie aangeboden Factuur of Wens dient te worden voldaan.

Profielhouder: iedere tot de Doelgroep behorende meerderjarige natuurlijke persoon die via de Website op zoek is naar financiële steun;

Profielpagina: een pagina op de Website waarop de Profielhouder zijn profiel weergeeft;

Servicefee: Een door de Profielhouder vrijwillig aan de Stichting te betalen geldbedrag van 10% van de Donatie met een maximum € 15 per Donatie, welk bedrag de Stichting voor haar bedrijfsvoering mag aanwenden;

Stichting: Stichting Steungezin.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58765255;

Website: de door de Stichting onderhouden website op het internet met het adres: www.steungezin.nl;

Wens: een door een Profielhouder voor zich zelf beoogde of gewenste aankoop van een goed of een dienst met een minimaal bedrag van 20 euro en een maximaal bedrag van € 1000

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door Profielhouders en Donateurs van de Website (met inbegrip van een via de Website aangemaakte Gebruikersaccount of gebruikte betalingsmodule) en op door de Stichting geleverde Diensten.

2.2. De Stichting wijst toepasselijkheid van door Donateurs of derden gehanteerde algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

2.3. Afwijking van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden worden door de Stichting alleen aanvaard, als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4. Voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of met recht wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. In dat geval zal de betreffende bepaling zoveel mogelijk in lijn van de aard en strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling worden gewijzigd. De Stichting zal daartoe een voorstel doen dat door de Profielhouders en de Donateurs geacht moet worden te zijn aanvaard, als daartegen door hen binnen een maand nadat het voorstel hen schriftelijk of per e-mail heeft bereikt geen bezwaar is gemaakt.

3. Inrichting, gebruik en onderhoud Website 

3.1. De Stichting draagt zorg voor inrichting en onderhoud van de Website.

3.2. De Stichting reguleert door middel van de Website – in het licht van de doelstelling van de Stichting - de communicatie tussen Profielhouders en Donateurs en verstrekt informatie aan Bezoekers.

3.3. De Stichting is niet verantwoordelijk voor door Profielhouders of Donateurs op de Website geplaatste - of buiten de Website om - verstrekte informatie, documentatie, verzoeken of vragen. Evenmin voor beloftes en/of toezeggingen die door Profielhouders of Donateurs worden gedaan.

3.4. De Stichting is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en zonder motivering de Website (tijdelijk) te wijzigen of buiten gebruik te stellen, Profielhouders of Donateurs het gebruik te weigeren, (tijdelijk) te ontzeggen en/of te beperken.

3.5. De Stichting is niet aansprakelijk voor:

a. (al dan niet tijdelijke) storingen van de Website, ongeacht de oorzaak van de storing;

b. het (al dan niet tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de Website;

c. verlies of beschadiging van gegevens, data etc. als gevolg van het gebruik van de Website;

d. problemen die Profielhouders of Donateurs in hun eigen ict-omgeving als gevolg van het gebruik van de Website, bijvoorbeeld als gevolg van computervirussen, ondervinden.

4. Rechten en verplichtingen Profielhouder 

4.1. Een Profielhouder dient desgevraagd aan de Stichting te verstrekken

a. naam, woonadres en woonplaats;

b. telefoonnummer;

c. e-mailadres;

d. kopie van een geldig identiteitsbewijs;

e. het rekeningnummer waarop de Donatie dient te worden gedaan;

f. een bewijs dat de Profielhouder tot de Doelgroep behoort.

4.2. De Profielhouder staat er jegens de Stichting voor in dat de informatie die de Profielhouder aan de Stichting en op de Website verstrekt volledig en naar waarheid is.

4.3. De door de Profielhouder aan de Stichting verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor en ten behoeve van de Website, in het licht van de doelstelling van de Stichting, worden gebruikt.

4.4. De Profielhouder moet met aanvaarding van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden geacht worden bekend en akkoord te zijn met Gebruiksvoorwaarden van de Website en de Privacyverklaring van de Stichting, die op de Website te vinden zijn en die desgevraagd door de Stichting schriftelijk of per e-mail aan de Profielhouder wordt verstrekt.

4.5. Een Profielhouder is gerechtigd, zo vaak als de Profielhouder dat wil, tot een maximaal bedrag van € 1000 per maand, een Factuur met een minimaal bedrag van € 20, overeenkomstig de aanwijzingen en voorwaarden zoals vermeld op de Website ter donatie (ter betaling door een Donateur) op de Website aan te bieden.

4.6. De Stichting informeert de Profielhouder zo spoedig mogelijk zodra ten behoeve van hem een Donatie is gedaan.

4.7. De Profielhouder is aan de Stichting over iedere Donatie een Servicefee verschuldigd. De Servicefee bedraagt 10% van de Donatie met een minimum van € 2,-.

4.8. Het is de Stichting toegestaan een door een Profielhouder op de Website ter donatie aangeboden Factuur bij de Leverancier en/of bij derden te verifiëren.

4.9. Een Profielhouder is gerechtigd, maximaal een keer per week, overeenkomstig de aanwijzingen en voorwaarden zoals vermeld op de Website, een Wens ter donatie (ter betaling door een Donateur) op de Website aan te bieden.

5. Rechten en verplichtingen Donateur 

5.1. Een Donateur dient desgevraagd aan de Stichting te verstrekken:

a. naam, adres en woonplaats;

b. telefoonnummer;

c. e-mailadres.

5.2. Een Donateur is gerechtigd, zo vaak als de Donateur dat wil, overeenkomstig de aanwijzingen en voorwaarden zoals vermeld op de Website een Donatie aan de Stichting te verstrekken.

5.3. De Profielhouder moet met aanvaarding van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden geacht worden bekend en akkoord te zijn met Gebruiksvoorwaarden van de Website en de Privacyverklaring van de Stichting, die op de Website te vinden zijn en die desgevraagd door de Stichting schriftelijk of per e-mail aan de Profielhouder wordt verstrekt.

6. Donaties 

6.1. Een Donatie wordt door de Donateur door gebruikmaking van een op de Website aangeboden betalingsmodule op de Derdenrekening voldaan. Een Donatie is niet herroepbaar en kan niet van de Stichting worden teruggevorderd.

6.2. Een Donatie wordt nimmer aan de Profielhouder zelf betaald. De Stichting betaalt Donaties alleen en rechtstreeks aan de Leverancier.

6.3. De Stichting betaalt een Leverancier nimmer contant.

6.4. Heeft de Donatie betrekking op een Wens, dan zal de Stichting er na ontvangst van de Donatie zo spoedig mogelijk toe overgaan het door de Profielhouder beoogde goed of dienst bij de Leverancier te bestellen. Als het bestelde goed of dienst moet worden bezorgd, zal de Stichting het woonadres van de Profielhouder opgeven. Tenzij de Leverancier betaling vooraf heeft bedongen zal de Stichting, na van de Profielhouder verkregen bevestiging van de goede ontvangst van het bestelde goed of dienst overeenkomstig de bestelling, binnen de door de Leverancier gestelde betalingstermijn tot betaling van de Factuur overgaan.

6.5. De Stichting is gerechtigd (door)betaling van een Donatie aan een Leverancier op te schorten zolang de Profielhouder de Servicefee niet aan de Stichting heeft voldaan.

6.6. Voldoet de Profielhouder de aan de Stichting verschuldigde Servicefee niet binnen een door de Stichting te stellen redelijke termijn, dan is de Stichting bevoegd de Donatie aan de Donateur terug te betalen. Het recht van de Profielhouder op (door)betaling van de Donatie aan de Leverancier vervalt in dat geval onmiddellijk. De Stichting is niet gehouden de Profielhouder een nadere termijn te stellen. Evenmin is de Stichting gehouden de Profielhouder voor een dreigend verval van de betalingstermijn te waarschuwen.

6.7. De Stichting spant zich er voor in de Profielhouder en de Donateur op de kortst mogelijke termijn over een (door)betaling van de Donatie aan de Leverancier te informeren.

6.8. Rente ontstaan over het saldo op de Derdenrekening kan alleen worden aangewend ter bestrijding van kosten van de Derdenrekening. Resterende rente kan alleen – op een door de Stichting te bepalen wijze - Profielhouders ten goede komen.

7. Beperking aansprakelijkheid 

7.1. De Stichting spant zich ervoor in via de Website en te leveren Diensten haar doelstellingen te verwezenlijken, maar garandeert Profielhouders noch Donateurs enig resultaat.

7.2. De Stichting staat niet in voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van

a. de door de Stichting op de Website en anderszins door de Stichting zelf verstrekte informatie en documentatie,

b. door Profielhouders op de Website verstrekte informatie en documentatie.

7.3. De Stichting is – behoudens in geval van opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor enige aan de zijde van Profielhouder of Donateur ontstane schade, ongeacht of het gaat om directe of gevolgschade, door of als gevolg van gebruik van de Website of als gevolg van door de Stichting verleende Diensten.

7.4. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij een Profielhouder of Donateur ten gevolge van problemen of storingen met betrekking tot het betalingsverkeer. Ook niet met betrekking tot problemen of storingen die voortkomen uit het gebruik van de betalingsmodule op de Website, op welke manier een Donateur in de gelegenheid wordt gesteld via iDeal of via een creditcard betalingen aan de Stichting te doen.

7.5. De Stichting is niet aansprakelijk voor bij Profielhouders of Donateurs ontstane schade als gevolg van – al dan niet opzettelijk – door andere Profielhouders of Donateurs verstrekte onjuiste, onvolledige, onrechtmatige of vervalste informatie of documentatie.

7.6. Eventuele fiscale consequenties voor Profielhouder of Donateur in verband met ontvangen of verstrekte Donaties zijn en blijven geheel voor rekening en risico van Profielhouder of Donateur.

7.7. De Stichting is niet aansprakelijk voor niet nakoming door Profielhouders of Donateurs van verplichtingen die zij met elkaar of derden zijn aangegaan.

7.8. In het geval de Stichting, niet tegenstaande de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen die een beperking van aansprakelijkheid inhouden, rechtens toch (in enige mate) aansprakelijk voor door een Profielhouder of Donateur geleden schade is, is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot hoogstens 250 Euro

7.9 Een vordering tot vergoeding van schade dient binnen 6 maanden na het ontstaan of het bekend worden met schade bij de Stichting bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8. Intellectuele eigendom 

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, in de meest ruime zin van het woord, behoudens door Profielhouders of Donateurs geplaatste of aangeboden teksten, foto’s of illustraties, komen toe aan de Stichting.

8.2. Het is niet toegestaan de Website, of enig deel dat daarvan uitmaakt, zonder schriftelijke toestemming van de Stichting voor eigen doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te reproduceren.

8.3. Profielhouder en Donateur garanderen dat de door hen geplaatste of aangeboden teksten, foto’s of illustraties geen inbreuk maken op andermans intellectuele eigendomsrechten.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden 

9.1. De Stichting heeft het recht op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Profielhouders en Donateurs moeten geacht worden de wijziging(en) te hebben aanvaard, als daartegen door hen binnen een maand nadat de wijziging(en) hen schriftelijk of per e-mail hebben bereikt, niet schriftelijk of per e-mail bezwaar is gemaakt.

10. Geschillen 

10.1. Op de rechtsverhouding tussen Stichting en Profielhouder en Stichting en Donateur is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website of uit de door de Stichting te leveren diensten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Stichting statutair is gevestigd.


 

Gebruiksvoorwaarden 

1. De Profielhouder staat er jegens de Stichting voor in dat de informatie die de Profielhouder aan de Stichting verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Deze gegevens worden door de Stichting uitsluitend gebruikt voor een optimale dienstverlening. Raadpleeg tevens onze Privacyverklaring.

2. De Profielhouder mag geen Gebruikersaccount aanmaken op naam van een andere persoon.

3. De Profielhouder is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van het Gebruikersaccount. De Profielhouder zal anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van zijn Gebruikersaccount. De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerde toegang tot het Gebruikersaccount van de Profielhouder.

4. De Profielhouder informeert de Stichting direct omtrent actueel of vermoeden van ongeautoriseerd gebruik van het Gebruikersaccount of wachtwoord of elk ander beveiligingslek. Dergelijke informatie dient direct te worden gecommuniceerd via info@steungegzin.nl.

5. De Profielhouder mag op elk gewenst moment zijn Gebruikersaccount beëindigen. Stuur in dat geval een mail naar info@steungezin.nl.

6. Om gebruik te kunnen maken van de Website, vraag de Profielhouder zijn eigen persoonlijke Gebruikersaccount aan op de manier zoals beschreven op de Website. De Stichting behoudt zich het recht voor om een Gebruikersaccount in het gebruik van de Website te beperken.

7. De Profielhouder garandeert dat alle gegevens, waaronder mede, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij aan de Stichting verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Gebruikersaccount uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Profielhouder dat hij bevoegd is om gebruik van de Website te maken en zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede, maar niet beperkt tot Facturen of Wensen, geeft de Profielhouder toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert de Profielhouder tot het geven van de toestemming bevoegd te zijn. Profielhouders zijn ermee bekend dat de positionering van een Factuur, een Wens of andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat een Profielhouder in dit verband geen rechten kan claimen.

9. De Profielhouder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. De Profielhouder garandeert dat hij andere Profielhouders niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van Stichting niet zal schaden.

10. In elk geval mag niet op de Website worden geplaatst informatie of documentatie, waaronder begrepen foto- of filmmateriaal:

a. die in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

b. die verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

c. waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy-rechten of waarmee rechten van derden worden geschonden;

d. waarop herkenbare gezichten of personen te herkennen zijn;

e. die – ter beoordeling aan de Stichting - in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen anderen;

f. waarin op enige wijze melding wordt gemaakt, dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;

g. een Factuur of Wens die het (in)direct promoten van een onderneming of commerciële prestaties ten doel heeft;

h. het telefoonnummer en/of het adres van de Profielhouder bevat.

11. De Stichting behoudt zich het recht voor de door de Profielhouder opgegeven informatie of verstrekte documentatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. De Stichting behoudt zich tevens het recht voor om een Factuur of Wens te weigeren, aan te passen of van de Website te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot een recht van de Profielhouder op schadevergoeding.

12. Indien een Profielhouder van mening is dat bepaald materiaal (informatie, documentatie of beeldmateriaal) op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan Stichting melden door middel van het sturen van een e-mail naar info@steungezin.nl. De Stichting zal de melding in behandeling nemen. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onrechtmatig is, zal het door de Stichting worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Profielhouder de Stichting voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van het materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Stichting lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Privacyverklaring 

De Stichting verwerkt persoonsgegevens van Profielhouders ten behoeve van de Website en uitvoering van Diensten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat de Stichting op de Website verwijst (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. De Stichting heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op de websites waarnaar wordt verwezen valt de bezoeker onder de (privacy)regels van de desbetreffende website. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van de bedoelde websites van derden en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites.